Blog

NHỮNG CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG TIẾNG ANH HAY NHẤT (PHẦN I)

Đôi lúc trong cuộc sống có nhiều thứ không diễn ra suôn sẻ như chúng ta muốn, những lúc ấy ta có thể cảm thấy chán nản hay thất vọng. Tuy nhiên, không có thành công nào mà dễ dàng đạt được cả. Vì vậy, chúng ta cần tìm cách vượt qua, nạp lại năng lượng và tinh thần tích cực để tiếp tục bước đi và đạt được thành công. Trong bài viết hôm nay, PMP English mang đến chủ đề Những câu nói truyền cảm hứng tiếng Anh hay nhất giúp bạn tạo động lực để tiếp tục cố gắng. Cùng theo dõi bài viết này nhé!!

I/ Những câu nói truyền cảm hứng học tập bằng tiếng Anh

1. “Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” – Malcolm X

(Giáo dục là hộ chiếu cho tương lai, vì ngày mai thuộc về những người có sự chuẩn bị cho ngày hôm nay.)

2. “The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.” – B.B. King

(Điều tuyệt vời của học vấn là không ai có thể lấy nó khỏi bạn.)

3. “Education is not preparation for life; education is life itself.” – John Dewey

(Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục chính là cuộc sống.)

4. “Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.” – Anthony J. D’Angelo

(Hãy phát triển niềm đam mê học tập. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ không bao giờ ngừng phát triển.)

5. “Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.” – Chinese Proverb

(Học tập là một kho báu sẽ theo chủ nhân của nó đi khắp mọi nơi.)

6. “Education is the key to unlocking the world, a passport to freedom.” – Oprah Winfrey

(Giáo dục là chìa khóa mở ra thế giới, là hộ chiếu dẫn đến tự do.)

7. “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln

(Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

8. “Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.” – William Butler Yeats

(Giáo dục không phải là đổ đầy một cái thùng, mà là thắp lên một ngọn lửa.)

9. “Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society, in every family.” – Kofi Annan

(Kiến thức là sức mạnh. Thông tin là giải phóng. Giáo dục là tiền đề của sự tiến bộ trong mọi xã hội, mọi gia đình.)

10. “You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” – Zig Ziglar

(Bạn không cần phải vĩ đại để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên vĩ đại.)

11. “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.)

12. “An investment in knowledge pays the best interest.” – Benjamin Franklin.

(Một khoản đầu tư vào kiến ​​thức mang lại lời lãi cao nhất.)

13. “The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.” – Aristotle.

(Giáo dục có rễ đắng nhưng quả ngọt.)

14. “The expert in anything was once a beginner.” – Helen Hayes.

(Chuyên gia trong bất cứ điều gì đã từng là một người mới bắt đầu.)

15. “Intelligence plus character – that is the goal of true education.” – Martin Luther King Jr.

(Trí thông minh cộng với tính cách – đó là mục tiêu của giáo dục thực sự.)

16. “The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled.” – Plutarch

(Tâm trí không phải là một chiếc bình để lấp đầy, mà là một ngọn lửa để đốt lên.)

II/ Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh tạo động lực hay nhất

1. “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt

(Hãy tin rằng bản thân có thể và bạn đã hoàn thành một nửa chặng đường.)

2. “Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.” – Steve Jobs

(Thời gian của bạn là hữu hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.)

3. “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill

(Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chí tử: Lòng dũng cảm để bước tiếp mới là điều quan trọng.)

4. “Don’t wait for opportunities, create them.” – Roy T. Bennett

(Đừng chờ đợi những cơ hội, hãy tự mình tạo ra chúng.)

5. “Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” – Sam Levenson

(Đừng xem đồng hồ; hãy làm những gì nó làm, cứ tiếp tục đi về phía trước.)

6. “Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.” – Roy T. Bennett

(Thành công không phải là bạn leo cao bao nhiêu, mà là cách bạn tạo ra sự khác biệt tích cực cho thế giới.)

7. “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela

(Vinh quang lớn nhất trong cuộc đời không phải là không bao giờ gục ngã, mà là có thể vươn lên sau mỗi lần vấp ngã.)

8. “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” – Thomas Edison

(Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm thấy 10.000 cách không thành công.)

9. “Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” – Christian D. Larson

(Hãy tin vào bản thân và tất cả những gì bạn đang sở hữu. Biết rằng có một cái gì đó bên trong bạn lớn hơn bất kỳ trở ngại nào.)

10. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt

(Giới hạn duy nhất về khả năng của ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta về ngày hôm nay.)

11. “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

(Công việc sẽ chiếm một phần lớn trong cuộc sống của bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn cho là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm nên những điều tuyệt vời là yêu thích những gì bạn làm.)

12. “If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.” – Jim Rohn

(Nếu bạn không tự lên kế hoạch cho cuộc đời mình, rất có thể bạn sẽ rơi vào kế hoạch của người khác. Và đoán xem họ đã lên kế hoạch gì cho bạn? Không nhiều đâu.)

13. “Don’t let yesterday take up too much of today.” – Will Rogers

(Đừng bao giờ để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của ngày hôm nay.)

14. “The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams.” – Oprah Winfrey

(Cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn có thể thực hiện là sống cuộc sống trong mơ của mình.)

15. “Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.” – Dalai Lama

(Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Nó xuất phát từ hành động của riêng bạn.)

16. “The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson

(Con người duy nhất mà bạn muốn trở thành chính là con người mà bạn quyết định trở thành.)

17. “What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.” – Zig Ziglar

(Bạn nhận được gì khi đạt được mục tiêu không quan trọng bằng việc bạn trở thành người như thế nào khi đạt được mục tiêu đó.)

18. “If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.” – Martin Luther King Jr.

(Không bay được thì chạy, không chạy được thì đi, không đi được thì bò, nhưng dù có làm gì thì bạn cũng phải tiến về phía trước.)

19. “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” – C.S. Lewis

(Bạn không bao giờ quá già để đặt mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới.)

20. “Believe in yourself, take on your challenges, dig deep within yourself to conquer fears. Never let anyone bring you down. You got this.” – Chantal Sutherland

(Hãy tin vào bản thân, chấp nhận thử thách, đào sâu vào bên trong chính bản thân để chinh phục nỗi sợ hãi. Đừng bao giờ để bất cứ ai đưa bạn xuống. Bạn hiểu rồi đấy.)

21. “If you don’t like the road you’re walking, start paving another one.” – Dolly Parton

(Nếu bạn không thích con đường mình đang đi, hãy bắt đầu mở một con đường khác.)

22. “Where there is a will, there is a way.” – Pauline Kael

(Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.)

23. “On the way to success, there is no trace of lazy men.” – Anonymous

(Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.)

24. “People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.” – Rob Siltanen

(Những người đủ điên rồ để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới, chính là những người làm được điều đó.)

25. “I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.” – Jimmy Dean

(Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cánh buồm của mình để luôn về đích.)

26. “You get what you give.” – Jennifer Lopez

(Bạn nhận lại những gì bạn bỏ ra.)

27. “Your life only gets better when you get better.” – Brian Tracy

(Cuộc sống của bạn chỉ trở nên tốt đẹp hơn sau khi bạn trở nên tốt đẹp hơn.)

28.“Today’s accomplishments were yesterday’s impossibilities.” – Robert H. Schuller

(Những thành tựu của ngày hôm nay là những điều không thể của ngày hôm qua.)

29. “The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.” – Michael Altshuler

(Tin xấu là thời gian trôi nhanh. Tin tốt là bạn đang là người cầm lái.)

30. “Entrepreneurial leadership requires the ability to move quickly when opportunity presents itself.” – Brian Tracy

(Lãnh đạo doanh nhân đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh chóng mỗi khi có cơ hội.)

III/ Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh về sự thất bại

1. “You miss 100% of the shots you don’t take.” – Wayne Gretzky

(Bạn sẽ bỏ lỡ 100% số cú đánh bạn không thực hiện.)

2. “Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.” – Henry Ford

(Thất bại đơn giản là cơ hội để bắt đầu lại, lần này một cách thông minh hơn.)

4. “Failure is a detour, not a dead-end street.” – Zig Ziglar

(Thất bại là một con đường vòng, không phải là một con ngõ cụt.)

5. “There is no failure except in no longer trying.” – Elbert Hubbard

(Sẽ không có thất bại nào trừ phi bạn không thử lại.)

6. “Winners are not afraid of losing. But losers are. Failure is a part of the process of success. People who avoid failure also avoid success.” – Robert T. Kiyosaki

(Người chiến thắng không sợ thua cuộc. Nhưng kẻ thua cuộc thì có. Thất bại là một phần của quá trình thành công. Người né thất bại cũng né tránh luôn cả thành công.)

7. “Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.” – Confucius

(Vinh quang lớn nhất của chúng ta không phải là không bao giờ gục ngã, mà là phát triển hơn sau mỗi lần vấp ngã.)

8. “Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill

(Thành công là vấp ngã từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt thành.)

9. “There are no failures – just experiences and your reactions to them.” – Tom Krause

(Chẳng có thất bại nào – chỉ có kinh nghiệm và cách phản ứng của bạn với chúng.)

10. “You build on failure. You use it as a stepping stone. Close the door on the past. You don’t try to forget the mistakes, but you don’t dwell on it. You don’t let it have any of your energy, or any of your time, or any of your space.” – Johnny Cash

(Bạn lớn lên sau mỗi thất bại. Bạn sử dụng nó giống như một bước đi bậc thang. Để quá khứ ngủ quên. Bạn không cần cố gắng quên đi những sai lầm, nhưng bạn không nên đắm chìm trong đó. Bạn không nên để nó chiếm lấy bất kỳ năng lượng, thời gian hay không gian nào của bạn.)

IV/ Những câu nói truyền cảm hứng ngắn gọn bằng tiếng Anh

1. “Today a reader, tomorrow a leader.” – Margaret Fuller

(Hôm nay bạn là độc giả, ngày mai bạn là nhà lãnh đạo.)

2. “Innovation distinguishes between a leader and a follower.” – Steve Job

(Sự đổi mới phân biệt giữa một nhà lãnh đạo và một người theo dõi.)

3. “The secret of getting ahead is getting started.” – Mark Twain

(Bí mật của sự dẫn đầu là hãy bắt đầu ngay.) 

4. “Twenty years from now, you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do.” – Mark Twain

(Hai mươi năm sau, bạn sẽ thất vọng vì những điều bạn không làm hơn là những điều bạn đã làm.)

5. “Stay hungry, stay foolish.” – Steve Jobs

(Hãy cứ khát khao, hãy cứ khờ dại.)

V/ Những câu nói tiếng Anh hay truyền cảm hứng về sự tự tin

1. “You are the only person on earth who can use your ability.” – Zig Ziglar

(Bạn là người duy nhất trên trái đất có thể sử dụng khả năng của chính bạn.)

2. “With confidence, you have won before you have started.” – Marcus Garvey

(Với sự tự tin, bạn đã giành chiến thắng trước khi bạn bắt đầu.)

3. “You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.” – Brian Tracy

(Ngay bây giờ, bạn có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất cứ điều gì thế giới có thể ném vào bạn.)

4. “Confidence is not ‘they will like me’. Confidence is ‘I’ll be fine if they don’t’.” – Christina Grimmie

(Tự tin không phải là ‘họ sẽ thích tôi’. Tự tin là ‘Tôi sẽ ổn kể cả khi họ không thích tôi’.)

5. “If you are confident, you are beautiful.” – Unknown

(Nếu bạn tự tin, bạn đẹp.)

6. “Always remember you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think.” – Christopher Robin

(Hãy luôn nhớ rằng bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của bạn và thông minh hơn bạn nghĩ.)

7. “Confidence is the sexiest thing a woman can have. It’s much sexier than any body part.” – Aimee Mullins

(Sự tự tin là điều quyến rũ nhất mà một người phụ nữ có thể có. Nó gợi cảm hơn nhiều so với bất kỳ bộ phận cơ thể nào.)

8. “I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship.” – Louisa May Alcott

(Tôi không sợ bão tố, vì tôi đang học cách chèo lái con tàu của mình.)

9. “If you want to be confident, act confident.” – Brian Tracy

(Nếu bạn muốn tự tin, hãy hành động tự tin.)

10. “Never dull your shine for somebody else.” – Tyra Banks

(Đừng bao giờ làm cho bản thân bị lu mờ sự tỏa sáng bởi người khác.)

11. “Confidence comes not from always being right, but from not fearing to be wrong.” – Peter T. Mcintyre

(Sự tự tin không đến từ việc luôn luôn đúng, mà từ việc không sợ sai.)

12. “The more you know yourself, the more clarity there is. Self-knowledge has no end.” – Jiddu Krishnamurti

(Bạn càng biết nhiều về bản thân, thì càng có nhiều sự rõ ràng. Tự hiểu biết không có điểm dừng.)

KẾT LUẬN

Vậy là trong bài viết về chủ đề Những câu nói truyền cảm hứng tiếng Anh hay nhất (Phần 1), PMP English đã giới thiệu đến bạn những câu nói truyền cảm hứng về học tập, tạo động lực, về sự thất bại và sự tự tin. Hãy ghi nhớ những câu nói này để luôn lạc quan, tích cực và vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống nhé!!